Water

Drinkwater is goedkoop. Een kubieke meter water uit de kraan kost grofweg een euro. Toch is schoon drinkwater een van de meest kostbare of waardevolle producten die er  zijn. Het leven op aarde zou niet mogelijk zijn zonder water. Van al het water is 99 procent zout, dus niet drinkbaar. Het kleine beetje drinkbare water zit in de grond als grondwater, of in de kringloop van rivieren en meren. Op vele plaatsen ter wereld is er schaarste aan drinkwater, en het kost veel geld om vervuild water te behandelen, daarom is het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met drinkwater ondanks het feit dat het zo goedkoop is.

Waarom is de waterrekening zo hoog als een kuub water zo goedkoop is? Dat komt omdat in de waternota allerlei andere zaken zijn inbegrepen, zoals rioolrecht, afvalstoffenheffing, waterzuiveringsheffing en andere gemeentelijke of provinciale belastingen. Het waterschap (een onafhankelijke bestuurlijke tussenlaag) heft ook belastingen voor het onderhoud van dijken en het beheer van oppervlaktewater. Daarom kan het zijn dat er meerdere instanties aankloppen voor de inning van “de” waterrekening.

Voor de levering van drinkwater is er sprake van een monopoliepositie van het drinkwaterbedrijf in jouw gemeente. Je hebt geen keuze als het aankomt op je drinkwatervoorziening, anders dan verhuizen naar een goedkopere gemeente. Waterbesparende maatregelen zijn goed voor het milieu, maar hebben weinig of geen effect op de waternota, vanwege de vaste toegevoegde kosten en gestapelde belastingen (belasting op belasting) die zijn toegevoegd aan de rekening. In sommige gevallen kun je wel een vrijstelling van enkele heffingen aanvragen bij de gemeente. Om hiervoor in aanmerking te komen moet je wel bereid zijn inzage te geven in jouw persoonlijke financiën en tijd vrij te maken voor de administratieve rompslomp die een dergelijke aanvraag met zich meebrengt. Met hulp van een budgetcoach, of met een beetje geduld, kan dit toch de moeite waard zijn, omdat gemeentelijke heffingen enkele honderden euro’s kunnen bedragen.

Waterbedrijven in Nederland

In Nederland wordt het drinkwater tegenwoordig door tien waterleidingbedrijven geproduceerd en gedistribueerd.
Dat zijn de volgende bedrijven:

Hoe en wat betalen we aan wie?
We betalen belastingen en heffingen voor ons water aan het Waterschap, het drinkwaterbedrijf en de gemeente in de vorm van waterschapsbelastingen, de waterrekening en rioolrecht belasting.

Waterschapsbelasting

We betalen belasting waterschap (waterschapsbelasting) aan de Waterschappen in Nederland. De belangrijkste taken van de waterschappen zijn waterbeheersing (de zorg voor het juiste waterpeil voor landbouw, natuur, en bewoners in het waterschap), waterkeringen zoals dijken en de Scheldewerken (het tegengaan van overstromingen van rivieren of vanuit zee), en de zorg voor de waterkwaliteit (schoon drink- en oppervlaktewater). Naast deze taken beheren enkele waterschappen ook de wegen en vaarwegen in hun regio.

De waterschapsbelasting bestaat uit over het algemeen uit:

 • Watersysteemheffing ingezetenen: een heffing voor het bekostigen van het beheer en onderhoud van het Nederlandse watersysteem. Dit is een vast bedrag per jaar. Ook als u verhuist.
 • Watersysteemheffing gebouwd: dit wordt ook vaak watersysteemheffing eigenaren genoemd. U betaalt watersysteemheffing gebouwd, wanneer u eigenaar bent van 1 of meerdere gebouwen. Dit bedrag is gebaseerd op een percentage van de WOZ-waarde van het gebouw.
 • Watersysteemheffing ongebouwd binnen- of buitendijks: voor het bezitten van grond zonder bebouwing. Het bedrag wordt berekend op grond van de hectare(n) grond waar u eigenaar van bent.
 • Watersysteemheffing natuurterrein: voor het bezitten van een natuurterrein. Het bedrag van deze heffing wordt ook berekend op grond van de hectare(n) grond waar u eigenaar van bent.
 • Zuiveringsheffing woonruimten: voor het afvoeren van afvalwater via het riool betalen huishoudens zuiveringsheffing woonruimten. Deze heffing wordt gebruikt voor het zuiveren van vervuild rioolwater in de zuiveringsinstallaties in het waterschap. Het bedrag is 3 vervuilingseenheden zuiveringsheffing voor meerpersoonshuishoudens en 1 vervuilingseenheid voor een éénpersoonshuishouden.
 • Verontreinigingsheffing: wanneer een gebouw niet is aangesloten op het riool, wordt er verontreinigingsheffing geheven. Ook hierbij wordt gerekend met 1 of 3 vervuilingseenheden afhankelijk van het huishouden.

Aanslag Waterschapsbelasting
De aanslag waterschapsbelasting wordt op verschillende manieren geïnd. Het ene waterschap verstuurt aanslagbiljet waterschapsbelasting naar u persoonlijk, en u betaalt de aanslag waterschapsbelasting rechtstreeks aan het waterschap. In andere delen van het land wordt de waterschapsbelasting geheven via de gemeente of het waterbedrijf in de regio. U ontvangt dan een factuur van uw gemeente of uw drinkwaterbedrijf waarop de geldende heffingen van het waterschap worden vermeld. U betaalt de waterschapsbelasting dan via uw gemeente of het drinkwaterbedrijf.

Wanneer waterschapsbelasting betalen?
Het waterschap, de gemeente of het drinkwaterbedrijf in uw regio zullen aan het begin van ieder kalenderjaar de aanslag waterschapsbelasting versturen. U kunt in termijnen betalen. Meestal is de vervaldatum eind april van het aanslagjaar.

Waterschapsbelasting terugvragen?
U kunt waterschapsbelasting terugvragen (om kwijtschelding vragen) wanneer u weinig inkomen heeft. Misschien komt u in aanmerking voor kwijtschelding van uw aanslag waterschapsbelasting. Afhankelijk van de gemeente of het waterschap waar u onder valt kunt u kwijtschelding aanvragen. U kunt hierover meer informatie vinden op de websites van uw gemeente en/of het waterschap waar belastingplichtig bent.

Waterrekening

De rekening voor schoon drinkwater betaalt u aan het waterbedrijf bij u in de regio.Wat staat er in mijn waterrekening?

 • Waterverbruik: er wordt in de meeste gebouwen gebruik gemaakt van watermeters. Hiermee kan precies worden berekend hoeveel water er verbruikt is. Heeft u geen watermeter in uw woning dan is niet precies vast te stellen hoeveel water u verbruikt en dan betaalt u voor het aantal eenheden voor uw woning.
 • Vast bedrag: naast het aantal m3, of het aantal eenheden voor uw woning, waterverbruik betaalt u ook voor het beheer en onderhoud van de waterleidingen. Het is een vast bedrag dat jaarlijks wordt vastgesteld door het waterbedrijf en per maand of kwartaal wordt doorberekend.
 • Belasting op Leidingwater (BoL): BoL is een milieubelasting waarmee de overheid probeert om zuiniger te laten omgaan met drinkwater. De hoogte van BoL is afhankelijk van uw waterverbruik. Wanneer u méér dan 300 m3 water verbruikt dan betaalt u geen BoL over het verbruik boven de 300 m3.
 • BTW: we betalen 9% BTW over alle bovenstaande waterkostenposten.

Waterrekening per jaar
Hoeveel u voor u water betaalt is afhankelijk van uw situatie en wat het waterbedrijf per m3 berekent. Wanneer u een watermeter in huis hebt dan betaal u exact het aantal m3 per jaar dat u verbruikt. Wanneer er geen watermeter in uw huis is dan weet is het exact m3 waterverbruik niet exact te berekenen. Het waterbedrijf rekent dan een aantal eenheden voor uw woning.

Waterrekening per maand
De hoogte van de waterrekening per maand is afhankelijk van het waterverbruik. Het aantal personen dat in uw huis woont, heeft een grote invloed op de waterrekening per jaar (en per maand). Gemiddeld gezien bestaat één derde van de waterkosten van een huishouden uit het waterverbruik van het douchen en baden. De overige waterkosten zijn bijvoorbeeld wassen, koken en het toilet doorspoelen.

Gemiddelde waterrekening per maand

Soort huishouden                        Gem. jaarlijks verbruik                Gem. kosten per maand

1-persoonshuishouden                             46 m³                                              € 10
2-persoonshuishouden                             93 m³                                              € 15
3-persoonshuishouden                             135 m³                                            € 19
4-persoonshuishouden                             163 m³                                            € 22
5-persoonshuishouden                             184 m³                                            € 24

Hoge waterrekening
Heeft u de indruk dat u een té hoge waterrekening ontvangt? Er kunnen verschillende redenen zijn voor een hoog waterverbruik en met als gevolg een hoge waterrekening. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

 • U woont met meer personen dan vorig jaar in één huis;
 • U bent vaker thuis;
 • Heeft u last gehad van een lekkage?
 • Of misschien lekt er een leiding?
 • Geef u de meterstand niet door? Het waterbedrijf maakt in dit soort gevallen een inschatting op grond van uw waterverbruik van vorige jaren. Deze kan hoger zijn dan wat u nu in realiteit verbruikt. Misschien is het verstandig om de meterstand jaarlijks door te geven.

Jaarlijkse waterrekening hoog
Weet u nog steeds niet goed waarom uw waterrekening zo hoog is? Check dan bijvoorbeeld zelf de meterstand. Vergelijk de meterstand op uw jaarafrekening met de watermeterstand vandaag.

 • Is de meterstand van vandaag iets hoger? Dan is dat niet vreemd. U hebt water verbruikt tussen het moment van doorgeven van de meterstand en nu.
 • Is de meterstand van vandaag een stuk hoger? Misschien is er iets aan de hand. Check de watermeter.
 • Is de meterstand veel lager? Dan is er een verkeerde inschatting gemaakt door het waterbedrijf of misschien heb de meterstand verkeerd afgelezen en doorgegeven.

Gemeentelijke rioolrechten
De Nederlandse gemeentes heffen verschillende belastingen, waaronder ook belastingen voor schoon water in de gemeente. Deze worden rioolrechten, rioolheffing, rioolbelasting of rioolrecht belastingen genoemd.

Rioolheffing

Rioolheffing (rioolrecht) is een belasting die door uw gemeente worden geheven voor de bekostiging van het beheer en onderhoud van de riolering in de gemeente.

Wat valt er onder rioolbelasting?
De gemeente gebruikt het geld van de rioolbelasting (rioolrecht belasting) onder andere voor:

 • De inzameling, afvoer en zuivering van afvalwater;
 • De afvoer van bijvoorbeeld regenwater;
 • Het beheersen van het grondwaterpeil in de gemeente;
 • Het onderhoud van bijvoorbeeld sloten, greppels en vaarwegen.

Wie betaalt de rioolheffing?
De rioolheffing wordt over het algemeen betaald door zakelijk gerechtigden (doorgaans eigenaren) of gebruikers van huizen en/of (bedrijfs)gebouwen die belangen hebben bij beheer en onderhoud van de riolering door de gemeente.

Aanslag rioolrecht
Iedere gemeente bepaald zelf wie er rioolheffing betaalt. Men kan bepalen dat de eigenaar, rioolrecht eigenaar betaalt. Maar men kan ook de gebruiker van een object rioolrecht laten betalen Gemeenten kunnen er ook voor kiezen beide partijen te laten betalen in een gecombineerde heffing. Welke keuze uw gemeente heeft gemaakt, kun u vinden in de verordening rioolheffing van de gemeente.

Tarief rioolrechtbelasting
Het tarief rioolrechten is afhankelijk van de grondslag waarop de gemeente de rioolheffing baseert. Er zijn verschillende grondslagen maar veelgebruikte grondslagen zijn een vast bedrag per eigendom en een heffing naar de hoeveelheid afgevoerd water.

Voorbeeld 1 rioolrecht belasting
Een gemeente in Nederland heeft de rioolrechten belasting verdeeld over verschillende rubrieken:

 • Rioolrechten (RIOE)-Rioolrecht alle objecten: is een vast bedrag door de gemeente vastgesteld.
 • Rioolrecht (RIET)-Rioolrecht (eigenaar) afwijkend: is een vast bedrag door de gemeente vastgesteld.
 • Rioolrecht (RIEK)-Rioolrecht alle objecten: is een vast bedrag door de gemeente vastgesteld.
 • Rioolafvoerrecht (RIOB)-Woningen en niet-woningen: het bedrag is afhankelijk van het afgevoerd water. Het kan zijn dat de gemeente bijvoorbeeld voor de afvoer van water tot 500m3 geen rioolafvoerrecht berekend. Er zijn verschillende verbruikscategorieën voor grootverbruikers met daaraan verbonden de kosten per m3 afgevoerd water.

Voorbeeld 2 aanslag rioolrechten
Een andere Nederlandse gemeente berekent afgevoerde water per perceel en rekent hierbij in categorieën m3 afvoer en vaste bedragen per categorie. Zoals bijvoorbeeld:

 • Per perceel met een waterverbruik van 0 m3 – 500 m3 een vast bedrag;
 • Per perceel met een waterverbruik van 501 m3 – 1000 m3 een vast bedrag;
 • Per perceel met een waterverbruik van 1001 m3 – 1500 m3 een vast bedrag;
 • Opslag voor elke 500 m3 (of gedeelte daarvan) waterverbruik boven 1500 m3 een vast bedrag.

Voorbeeld 3 aanslag rioolheffing
In weer een andere gemeente lijkt het heel eenvoudig, daar rekent de gemeente een vast bedrag rioolrecht (RIOG) onder de noemer Rioolrecht (gebruiker).

Andere nutsvoorzieningen

Naast water hebben we ook gas en licht nodig. Meer informatie over deze twee nutsvoorzieningen kun je vinden op deze pagina.